Miroslav Gospel price

Miroslavljevo jevanđelje u kovčega na postamentu u Hilandaru

The price of a facsimile of the Miroslav Gospel Gold set – €15.000 – Facsimile of the Miroslav Gospel– Additional books– Coffin made by Aristo Moderna– Lectern made by Aristo Moderna– Handmade Charter of Title Bibliographic set – €10.000 – Facsimile of the Miroslav Gospel– Additional books– Wooden coffin– Handmade Charter of Title

Мирослављево јеванђеље цена

Miroslavljevo jevanđelje u kovčega na postamentu u Hilandaru

Цена факсимила Мирослављевог јеванђеља Златни сет – 15.000 – Факсимил Мирослављевог јеванђеља– Пратеће књиге– Ковчег у изради Аристо Модерна– Постамент у изради Аристо Модерна– Повеља о власништву Библиографски сет – 10.000 – Факсимил Мирослављевог јеванђеља– Пратеће књиге– Дрвени ковчег– Повеља о власништву

Miroslavljevo jevanđelje cena

Miroslavljevo jevanđelje u kovčega na postamentu u Hilandaru

Cena faksimila miroslavljevog jevanđelja zlatni set – 15.000 – Faksimil Miroslavljevog jevanđelja– Prateće knjige– kovčeg u izradi aristo moderna– postament u izradi aristo moderna– povelja o vlasništvu bibliografski set – 10.000 – Faksimil Miroslavljevog jevanđelja– Prateće knjige– drveni kovčeg– povelja o vlasništvu

Gold Edition

Miroslavljevo jevanđelje u kovčega na postamentu u Hilandaru

Gold Edition Facsimile of the Miroslav gospel Since 1998, the team that produced the facsimile edition in Johannesburg has been conducting print tests and comparing the printings with the previous edition. We tried to solve the problem of faithful reproduction the paintings of the ancient Serbian illuminators on a gold background, which was not possible …

Read more

Златно издање

Miroslavljevo jevanđelje u kovčega na postamentu u Hilandaru

Златно издање Факсимил Мирослављевог јеванђеља Од 1998. године надаље, тим који је урадио фототипско издање у Јоханесбургу, сваке године је правио штампарске пробе поредећи их са претходним издањем. Покушавали смо да решимо проблем верне репродукције осликавања која су древни српски илуминатори вршили на златној подлози, што није било могуће извести ондашњом технологијом офсет штампе. Најбољи …

Read more

Zlatno izdanje

Miroslavljevo jevanđelje u kovčega na postamentu u Hilandaru

Zlatno izdanje faksimil miroslavljevog jevanđelja Od 1998. godine nadalje, tim koji je uradio fototipsko izdanje u Johanesburgu, svake godine je pravio štamparske probe poredeći ih sa prethodnim izdanjem. Pokušavali smo da rešimo problem verne reprodukcije oslikavanja koja su drevni srpski iluminatori vršili na zlatnoj podlozi, što nije bilo moguće izvesti ondašnjom tehnologijom ofset štampe. Najbolji svetski izdavači faksimila nanose jedan ton preko …

Read more

Miroslav, Prince of Hum

Pečat kneza Miroslava. Rekonstrukcija - A. Palavestra

Miroslav, Prince of Hum In the last decades of the 12th century, Serbia was ruled by Grand Zhupan Stefan Nemanja, with the assistance of his brothers, Stracimir and Miroslav. Stracimir was the Prince of Gradac, present-day Čačak, while Miroslav ruled the Hum region, a large part of which was in the territory of present-day Herzegovina. …

Read more

Ко је био кнез Мирослав?

Pečat kneza Miroslava. Rekonstrukcija - A. Palavestra

Ко је био кнез Мирослав? У последњим деценијама XII века Србијом је владао велики жупан Стефан Немања, уз помоћ своје браће Страцимира и Мирослава. Страцимир је био кнез у Градцу, данашњем Чачку, док је Мирослав владао хумском облашћу која је добрим делом обухватала територију данашње Херцеговине. Босном је, можда као мађарски вазал, али прилично самосталан, …

Read more

Ko je bio knez Miroslav?

Pečat kneza Miroslava. Rekonstrukcija - A. Palavestra

U poslednjim decenijama XII veka Srbijom je vladao veliki župan Stefan Nemanja, uz pomoć svoje braće Stracimira i Miroslava. Stracimir je bio knez u Gradcu, današnjem Čačku, dok je Miroslav vladao humskom oblašću koja je dobrim delom obuhvatala teritoriju današnje Hercegovine…

When was the Miroslav Gospel written?

Miroslavljevo jevanđelje u Hilandaru

When was the Miroslav Gospel written? The exact time when the Miroslav Gospel was written is unknown. It is possible that Miroslav's commissioning the Evangelistary to be written was connected with the construction of his endowment, the Church of St. Peter on the Lim – around which the present-day town of Bijelo Polje was built. …

Read more